jeden procent podatku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!"
   
O Fundacji 
 
 
StatutSprawozdania roczne z działalnościZrealizowane programyPROJEKT: Akademia Rozwoju Społeczno – Obywatelskiego Seniorów z NiepełnosprawnościąVideo o fundacjiPartnerzyPozostałe projekty Fundacji
Ośrodek Hipoterapii 
 
 
Ośrodek Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 
 
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "Razem" 
 
 
     
 
Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego, na rzecz której można przekazać 1 procent podatku dochodowego.
 KRS 0000145797
Data rejestracji - 20.04.1995r
Bank PEKAO SA VI O/Warszawa
Nr konta:
62 1240 1082 1111 0000 0387 2509
NIP: 524 101 67 49
REGON: 01096223.
 
     
Zrealizowane programy
 
Ośrodek Hipoterapii Fundacji
 
 
 • „Prowadzenie zajęć rehabilitacji metodą hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych” – programy współfinansowane przez Gminę Warszawa Targówek w latach 1999- 2001 oraz przez Biuro Zarządu m.st. Warszawa Wydział Polityki Społecznej w 2000 r.;
 
 • „Rehabilitacja metodą hipoterapii grupy 20 dzieci z Dzielnicy Wola” - dotacja z Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, okres realizacji od czerwca do grudnia 2002 r.;
 
 • „Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych z hipoterapią - hipoterapia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Dzielnicy Targówek oraz dzielnic i gmin sąsiadujących” – zadanie realizowane w oparciu o dotację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 2003 r.;
 
 • „Aktywizacja społeczna, psychiczna i ruchowa młodzieży z zaburzeniami psychicznymi poprzez hipoterapię” – program realizowany w oparciu o dotację Ministerstwa Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej w 2003 r.;
 
 • „Rehabilitacja z elementami hipoterapii” – program zrealizowany w 2004 r. w oparciu o dotację ze środków UE - Phare 2001 „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego” oraz dotacji Ministerstwa Zdrowia i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 
 • „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży w różnych typach placówek – program rehabilitacji metodą hipoterapii dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządów ruchu na tle neurologicznym i ortopedycznym” - program realizowany w 2005 roku w oparciu o dotację z PFRON oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 
 • „Prowadzenie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w różnych typach placówek – program rehabilitacji metodą hipoterapii” – projekt realizowany w 2006 roku w oparciu o dotację PFRON w ramach programu PARTNER 2006;
 
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego dla osób niepełnosprawnych” – projekt realizowany w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego;
 
 • „Aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez sport jeździecki” – zadanie realizowane w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie ze środków Miasta Stołecznego Warszawa;
  
 • „Hipoterapia jako forma aktywizacji ruchowej i psychospołecznej dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu.” - zadanie realizowane w 2006 roku w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia;
 
 • „Kompleksowy program rehabilitacji i aktywizacji psychospołecznej dzieci z zaburzeniami rozwoju zagrożonych niepełnosprawnością oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością” – zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia, umowa nr 11/ZPZ/stow./2007/3649 z dn. 13.08.2007, okres realizacji zadania 13.08.2007 - 31.12.2007, kwota dofinansowania – 11 500,00 zł;
 
 • „Aktywizacja fizyczna i psychospołeczna osób niepełnosprawnych poprzez udział w sporcie jeździeckim” - zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Miasta St. Warszawy, umowa nr TAR-10/SR/B/007/232/07, okres realizacji zadania 21.08.2007 – 31.12.2007, kwota dofinansowania – 11 000,00;
 
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego dla osób niepełnosprawnych.” - zadanie realizowane w oparciu o dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, umowa nr 24/2007, okres realizacji zadania 18.06.2007 - 31.12.2007, kwota dofinansowania - 6 000,00 zł;
 
 • „Program rehabilitacji metodą hipoterapii dla 50 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Ośrodku Fundacji w Warszawie, ul. Wincentego 92” – umowa zawarta z PFRON nr 6PA/000054/07/D z dnia 5 kwietnia 2007 r., okres realizacji zadania 01/01/2007 – 31/12/2007, kwota dofinansowania 100 000 zł;
 
 • „KROK KU SAMODZIELNOŚCI” – PFRON Partner III; umowa nr 7PA/000012/07/D zaw. w dniu 21.04.2008. Okres realizacji 01.01.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania - 100 000,00 zł.
 
 • „Uczestnictwo w ruchu hipoterapeutycznym jako forma aktywizacji i wsparcia psychospołecznego osób niepełnosprawnych” – ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; nr umowy 26/2008 zaw. w dniu 04.06.2008. Okres realizacji 04.06.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 
 • „KU SPRAWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI” – M. St. Warszawa; nr umowy B/VI/1/1-NGOP/131/08 zaw. w dniu 08.05.2008. Okres realizacji 08.05.2008 do 31.12.2010. Kwota dofinansowania 185 758,00 zł.
 
 • „Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych, w tym wsparcie systematycznego szkolenia stacjonarnego i wsparcie udziału we współzawodnictwie sportowym” – M. St. Warszawa, Burmistrz dzielnicy Targówek; nr umowy TAR-10/SR/B/VIII/2/2/115/08 zaw. w dniu 08.04.2008. Okres realizacji 08.04.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 15 000,00 zł.
 
 • „Hipoterapia jako forma aktywizacji ruchowej i psychospołecznej dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu” – Ministerstwo Zdrowia; nr umowy 46/ZPZ/stow./2008/1824/3849 zaw. w dniu 12.08.2008. Okres realizacji 12.08.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 24 160,00 zł.
 
 
Ośrodek Usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

 
 • Projekt „Aktywizacja społeczna i zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej”, Umowa zawarta z Miastem Stołecznym Warszawa nr 128/2004; okres realizacji projektu – 09/03/2004 – 31/12/2004; kwota dofinansowania 21 000 zł. Programem objęto 30 osób bezrobotnych oraz 100 osób niepełnosprawnych.
 
 • Projekt „Integracja społeczna bezrobotnych poprzez przysposobienie do zawodu asystent osoby niepełnosprawnej”. Umowa zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości nr PL2002/00-580.06.01.04-02-02; okres realizacji zadania – 01/04/2004 – 30/07/2005; kwota dofinansowania – 100 000 euro. W wyniku projektu przeszkolono 83 osoby bezrobotne, 52 osoby bezrobotne rozpoczęły staże zawodowe a 13 w wyniku realizacji projektu uzyskało stałe zatrudnienie. Usługą asystencką objęto 80 osób niepełnosprawnych.
 
 • „Aktywizacja społeczna iż zawodowa niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im korzystania z usług bezrobotnych przysposobionych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej” - Umowa z Miastem Stołecznym Warszawa, okres realizacji projektu – 03/2004 – 12/2004.
 
 • Projekt „Przysposobienie bezrobotnych do zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.”, Umowa z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy nr PS/006/B/73/2005; okres realizacji projektu 24/02/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 55 350 zł. Przeszkolono i przygotowano do pracy w charakterze Asystenta 44 osoby.
 
 • Projekt „Organizowanie szkoleń i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania z nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji – usługi asystenta osoby niepełnosprawnej”. Umowa nr 34/96/PART/2005; okres realizacji zadania 01/07/2005 – 31/12/2005; kwota dofinansowania 50 000 zł. W ramach projektu 30 Asystentów obsługiwało 50 ON.
 
 • Projekt „ Społeczna aktywizacja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie profesjonalnych usług Asystenta Osobistego.”, Umowa nr 116 zawarta z Ministerstwem Polityki Społecznej w dniu 26/08/2005. Okres realizacji zadania 01/08/2005 – 31/12/2005. Kwota dofinansowania 130 800 zł. W ramach projektu16 Asystentów obsługiwało 30 ON.
 
 • „Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych - usługi asystenta osoby niepełnosprawnej" – PFRON - Program PARTNER. Kwota dofinansowania 180 000 zł - 01/2006-12/2006 oraz 214 720 zł - 01/2007-12/2007. W ramach projektów 46 Asystentów obsługiwało 80 ON.
 
 • Projekt „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany” realizowany przez PRR w ramach IW EQUAL; okres realizacji 01/2006 – 03/2008; Fundacja była Partnerem w realizowanym przez PRR w ramach IW EQUAL Projekcie „Niepełnosprawni – samodzielność, rodzina, rehabilitacja, EDUKACJA, PRACA – system zintegrowany”. Fundacja odpowiadała w Partnerstwie za część projektu dotyczącą aktywizacji ON izolowanych społecznie. Asystent ON jest jednym z rezultatów projektu. Za jego upowszechnianie i mainstreaming odpowiada w PRR Fundacja. Fundacja zapewniała też beneficjantom projektu wsparcie psychologiczne - prowadziła grupy wsparcia dla beneficjantów i ich rodzin. Praca asystentów podlegała superwizji przez psychologów Fundacji. W ramach projektu z usług 8 asystentów korzystało ok. 25 ON. Kwota dofinansowania - 327 550 zł.
 
 • „Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej – wsparcie nabywania, rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych”. PFRON Partner III – umowa numer 7PA/000012/07/D zaw. w dniu 21 kwietnia 2008. Okres realizacji 01.01.2008-31.12.2008. Kwota dofinansowania 200 000,00.
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” –
Program TRENER PRACY
 • Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – PFRON; umowa nr 18/TRP/U/2008 zaw. w dniu 26.03.2008. Okres realizacji 02.01.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 302 448,00 zł.
 
 • „Centrum Aktywizacji Zawodowej ON ”Razem”” - Ministerstwo Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich; Umowa nr 484 zaw. w dniu 10.09.2008. Okres realizacji zadania 01.08.2008 – 31.12.2008, kwota dofinansowania wynosi 100980,00.


Inne działania:
 
 • „Radosne Święta – organizowanie pomocy świątecznej dla osób niepełnosprawnych – spotkania świątecznego i paczek świątecznych – w grudniu 2006”, umowa z Miastem Stołecznym Warszawa nr 735/2006/5248; okres realizacji od 28.11.2006 do 31.12.2006; kwota dofinansowania 3 000 zł.
 
 • „Wigilia 2008” – PFRON Partner III, umowa nr 7BB/000073/07/D zaw. w dniu 04.12.2008; okres realizacji zadania 10.11.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 8 360,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.
 
 • „Kampania informująca i promująca działalność Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!”, w tym kampania dotycząca możliwości przekazania 1% podatku n a rzecz Fundacji” – Miasto St. Warszawa, umowa nr CK-WOP/B/X/3/3/236/61/2008/NGO zaw. w dniu 09.12.2008. Okres realizacji zadania 09.12.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 24 500,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.
 
 • „Radosne święta” – M. St. Warszawa, umowa nr. PS/B/VI/3/10/493/2008 zaw. w dniu 03.11.2008. Okres realizacji zadania 03.11.2008 do 31.12.2008. Kwota dofinansowania 5600,00 zł. Projekt w trakcie realizacji.

 

 •  Projekt Senioralna Akademia Zdrowia jest realizowany przez Fundację Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” a jest  współfinasowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020. Skierowany jest do 60 seniorów (powyżej 60r.ż.) mieszkających na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Celem głównym projektu jest popularyzacja zdrowego i aktywnego  stylu życia wśród seniorów.  W ramach projektu odbywają się : zajęcia edukacyjne, spotkania warsztatowo – hospitacyjne, spotkania sportowo – rekreacyjne , wakacyjny wyjazd studyjny, I Senioralny Kongres Edukacji Zdrowotnej. Projekt trwa od 1.03.2017 do 31.12.2017.

 

 
Partnerzy

             
 
    
PITax.pl - rozliczenie PIT 2016

Fundacja jest członkiem Koalicji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
 
 
 
O Fundacji Strona główna Ogłoszenia Przekaż jeden procent Kontakt Formularz Mapa strony
projektowanie stron internetowych, pozycjonowanie, adwords, identyfikacja wizualna
Organizacja Pożytku Publicznego
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz